Call Us Free: 1-800-123-4567

BEC Admission Round 3 is soon!!!


BEC ใกล้เปิดรับสมัครสอบรอบที่ 3 แล้วนะคะ มีกำหนดการต่างๆ ดังนี้คะ

ลงทะเบียนสอบตรง: 15 – 31 มกราคม

**สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์: 24 มีนาคม **พร้อมกับยื่นสำเนาเอกสารในการสมัครสำหรับผู้ที่เข้าสอบ

1.ใบสมัครที่ปริ้นจากระบบ

2.ผลการเรียน (ตามเกณฑ์ในประกาศ)

3.ผลภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ในประกาศ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันการใช้คะแนนสอบข้อเขียน: 30 เมษายน

ลงทะเบียนยืนยันการใช้คะแนนสอบ: 9 – 13 พฤษภาคม

ประกาศผลสอบโดยโครงการ BEC: 19 พฤษภาคม

สอบสัมภาษณ์โดยคณะ: 5 มิถุนายน

ประกาศผลอย่างเป็นทางการ: 19 มิถุนายน

รอบพิเศษ (รอบ5)

*ลงทะเบียนยืนยันการใช้คะแนนสอบจากรอบที่ 3: 6 – 13 กรกฎาคม

หมายเหตุ: จำนวนการรับสมัครในรอบพิเศษขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่สอบผ่านในรอบที่ 3

News and Announcement

BEC Activity 2018