Call Us Free: 1-800-123-4567

กิจกรรมค่ายอาสาช่วยเหลือช้าง 2556

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556

 

เนื่องจากโครงการ BEC ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายอาสาช่วยเหลือช้าง ณ บ้าน ช.ช้างชรา สำหรับนักศึกษาโดยให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีโอกาสพบปะและทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมร่วมกัน นักศึกษาจึงได้ทำกกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือช้างเพื่อส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและเสริมสร้างความสามัคคีของนักศึกษาโครงการ BEC ทั้งสี่ชั้นปี