Call Us Free: 1-800-123-4567

กิจกรรมสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2557

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 – วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

 

โครงการการสื่อการภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ได้จัดโครงการ กิจกรรมสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโครงการฯ ก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ตลอดจนให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้รู้จักการทำกิจกรรมกลุ่ม การให้ความร่วมมือในการทำงาน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรของโครงการฯ นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษามีความสมานสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน