Thammasat University
02-696-5658 , 02-696-5648

กีฬาสี 2557

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เนื่องจากทางโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มีนักศึกษาครบทั้งสี่ชั้นปี

จึงมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่ และน้อง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปีทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นมิตร รวมไปถึงสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย