Call Us Free: 1-800-123-4567

ดูงานนอกสถานที่ที่ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ 2558

เมื่อวันที่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้พานศ.ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่ บริษัท ไทยเอเชีย  แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด  โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมประกอบการบรรยายในวิชา English for Public Relations in Business Organizations โดยจัดให้นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมศึกษางาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรกับสาธารณะและสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมประกอบการบรรยายในวิชา EB 416 English for Logistics Management