Call Us Free: 1-800-123-4567

ปฐมนิเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
โครงการ BEC ได้มีการจัดงานต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น โดยในงานได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เช่นการร้อยมาลัย และการแต่งกายการนุ่งโจงกระเบน และได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนนักศึกษาชาวไทยของโครงการ BEC

untitled1

untitled2

 

untitled3

 

untitled4

 

untitled5

 

untitled6

 

untitled7

 

untitled8

 

untitled9

 

untitled10

 

untitled11