Call Us Free: 1-800-123-4567

ปลูกป่าชายเลน 2558

เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2558

เนื่องจากคณะกรรมการนักศึกษาประจำโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาต่างๆ อันจะเป็นการส่งเสริมจิตอาสาในตัวนักศึกษาของโครงการฯ นอกจากนั้นยังได้ผลตอบรับที่ดีจากในปีที่ผ่านๆ มาอีกด้วย  สำหรับค่ายอาสานี้คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทั้งสี่ชั้นปีภายในโครงการฯ กรรมการบริหารโครงการฯ และอาจารย์ประจำโครงการฯได้ทำกิจกรรมต่างๆในค่าย และร่วมกันสร้างฝาย ของอุทยานและกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาร่วมกันจัดขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  จังหวัดกาญจนบุรี