Call Us Free: 1-800-123-4567

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย 2557

เมิ่อวันที่ 21 เมษายน 2557

โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้พานศ.ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาดูงานนอกสถานที่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริม ประกอบการบรรยายในวิชา Supply Chain Logistics Management โดยจัดให้นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมงานกระบวนการผลิต และระบบขนส่งกระจายสินค้าของบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธี ขั้นตอน และระบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตแก้ว และการขนส่งสินค้า อย่างเป็นรูปธรรม โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมประกอบการบรรยายในวิชา EB 416 English for Logistics Management