Call Us Free: 1-800-123-4567

ศึกษาและดูงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 2555

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2555

โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาและดูงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานบ้านโพธิ์ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากโครงการฯ ตระหนักว่า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกบริษัทหนึ่ง และมีแผนงานการบริหารจัดการเพื่อผลิต และขนส่งรถยนต์ การจัดการประชาสัมพันธ์ และการตลาดที่เป็นระบบ  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมประกอบการบรรยายในวิชา EB 416 English for Logistics Management