Call Us Free: 1-800-123-4567

ศึกษาและดูงานศูนย์กระจายสินค้าโฮมโปร วังน้อย 2557

เมื่อวันที่ 4  เมษายน  2557

โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปศึกษาและดูงานศูนย์กระจายสินค้าโฮมโปร วังน้อย  เนื่องจากโครงการฯ เห็นว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้นักศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้ในสถานที่จริง โดยการเรียนรู้จากผู้ชำนาญงาน ทางด้าน supply chain ได้โดยตรงครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมประกอบการบรรยายในวิชา EB 416 English for Logistics Management