Call Us Free: 1-800-123-4567

เตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1ของโครงการ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2559  ณ อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต