Call Us Free: 1-800-123-4567

โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ 2555

เมื่อพุธที่ 8 – วันพฤหัสที่ 9 มิถุนายน 2559

โครงการการสื่อการภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ จะจัดโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโครงการฯ ก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อให้นักศึกษาใหม่

ได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ตลอดจนให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้รู้จักการทำกิจกรรมกลุ่ม การให้ความร่วมมือในการทำงาน การช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรของโครงการฯ นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษา

มีความสมานสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน