Call Us Free: 1-800-123-4567

โครงการปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 2555

เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2555  โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ของโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งจะจบการศึกษาในเดือนพฤษภาคม 2554 ด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการศิลปศาสตรบัณฑิตการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ มีความต้องการจะสมัครงานตามความรู้ที่ได้เรียนมาในหลักสูตร โครงการพิจารณาเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการหางานการเขียนจดหมายสมัครงานการเขียนประวัติส่วนตัว เพื่อการสมัครงานและการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เป็นต้น