Call Us Free: 1-800-123-4567

Monthly archive for February 2015

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) BEC ประจำปีการศึกษา 2558

4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ BEC ประจำปี 2558   <<< Click to view pdf file.

Read more

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ สถานที่สอบ หลักฐานการเข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) BEC ประจำปีการศึกษา 2558

3 ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ หลักฐานการสอบสัมภาษณ์ BEC 2558 <<< Click to view pdf file.

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) BEC ประจำปีการศึกษา 2558

2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน BEC ประจำปี 2558 <<< Click to view pdf file.

Read more

ประกาศกำหนดการสอบข้อเขียน สถานที่สอบ หลักฐานการเข้าสอบข้อเขียน และ ข้อปฎิบัติในการเข้าสอบ โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) BEC ประจำปีการศึกษา 2558

1 กำหนดการสอบข้อเขียน หลักฐานการเข้าสอบ ข้อปฎิบัติในการเข้าสอบ BEC 2558 <<< Click to view pdf file.

Read more