Call Us Free: 1-800-123-4567

Monthly archive for March 2015

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 90 คน (List of All 90 BEC Wait-listed Candidates of Academic Year 2015)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 90 คน (List of All 90 BEC Wait-listed Candidates of Academic Year 2015)

5. รายชื่อลำดับสำรอง Wait-listed candidates 2015   <<< Click to view pdf file.

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 104 คน (List of All 104 BEC Successful Candidates of Academic Year 2015)

4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ Successful candidates 2015 <<< Click to view pdf file.

Read more

Admission Confirmation for successful candidates and Call for wait-listed candidates of Academic Year 2015

3. Admission Confirmation and call for the wait-listed Academic Year 2015   <<< Click to view pdf file.

Read more

ประกาศเรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและการเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรอง (โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558

2. ประกาศเรื่อง การรายงานตัวสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและการเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรอง 2558    <<< Click to view pdf file.

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2558

1.ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการ BEC 2558  <<< Click to view pdf file.

Read more