Call Us Free: 1-800-123-4567

Monthly archive for April 2016

1. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

2. ประกาศเรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและการเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรอง (โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

3. Admission Confirmation for successful candidates and Call for wait-listed candidates of Academic Year 2016

Read more

4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 106 คน (List of All 106 BEC Successful Candidates of Academic Year 2016)

Read more

5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 103 คน (List of All 103 BEC Wait-listed Candidates of Academic Year 2016)

Read more