Call Us Free: 1-800-123-4567

ค่ายอาสาปลูกป่าชายเลน 2555

เมื่อ วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษาค่ายอาสาปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กองทัพบก เฉลิมพระเกียรติฯบางปู จ.สมุท

รปราการ