Thammasat University
02-696-5658 , 02-696-5648

BEC Open House 2556

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556

เนื่องจากทางโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในโครงการฯ เพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีความประสงค์จะจัดทำโครงการ BEC Open House เพื่อเป็นกิจกรรมแนะนำการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโครงการฯ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย