Call Us Free: 1-800-123-4567

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2556

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

 

โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556  เพื่อรับทราบรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมของโครงการ ฯ เป็นต้น