Call Us Free: 1-800-123-4567

กิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2556

เมื่อวันพุธที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556

โครงการการสื่อการภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ได้จัดโครงการ กิจกรรมสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโครงการฯ ก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2556 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ตลอดจนให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้รู้จักการทำกิจกรรมกลุ่ม การให้ความร่วมมือในการทำงาน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรของโครงการฯ นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษามีความสมานสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน