Thammasat University
02-696-5658 , 02-696-5648

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  เพื่อรับทราบรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมของโครงการ ฯ เป็นต้น