Call Us Free: 1-800-123-4567

Archive for the news & announcement Category

ขอแจ้งผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ และวัดความรู้ด้านภาษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ของโครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

Read more

ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ พร้อมผังที่นั่ง

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

TUBEC ADMISSION 2017

Read more

ประกาศ มธ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย PORTFOLIO โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/1

Read more

ข้อมูลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ขั้นตอนการรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (Admission Confirmation)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ลำดับสำรอง)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2560

Read more
Page 1 of 612345...Last »