Call Us Free: 1-800-123-4567

Archive for the news & announcement Category

BEC Application Checklist (2016)

Read more

Apply-by-post Instructions (2016)

Read more

Application form for BEC admission 2016 (ใบสมัครสอบประจำปี 2559)

Read more

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

BEC Application and Admission Schedule (Academic Year 2016)

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ BEC (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

Thammasat University Announcement of Business English Communication (BEC) International Program Admission Examination, Academic Year of 2016

Binder1.pdf <<< Click for more informations

Read more

Important Announcement for 2016 BEC program Application

Dear all Business English Communication International Program (BEC) applicants, From the 2016 academic year onwards, to make it easier and more convenient for you all, the application form to the BEC program will be made downloadable from our website: tubec.net from 11 Jan 2016-12 Feb 2016. No

Read more

ประกาศเรื่อง ใบสมัครสอบเข้าโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559!!!

ประกาศโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของโครงการการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้การเข้าถึงใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)(BEC) เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในการสมัครสอบคัดเลือกฯสำหรับปีการศึกษา 2559 นี้ ทางโครงการจะอัพโหลดใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการฯไว้บนเว็บไซต์ของโครงการฯ คือ TUBEC.NETเพื่อให้ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ของโครงการฯ ดาวน์โหลดใบสมัครสอบเข้าโครงการฯได้ทุกที่ ตามความสะดวก โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครฯได้ตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น*** ในปีนี้จะไม่มีการจำหน่ายใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการฯ(ใช้วิธีดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ TUBEC.NET เท่านั้น) เมื่อท่านกรอกรายละเอียดต่างๆลงในใบสมัครพร้อมลงชื่อท้ายใบสมัครแล้วท่านสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครสอบและ slip การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้  โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)ห้อง 140

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 Announcement of BEC Students Qualified for Enrollment (Academic year of 2015)

Announcement of BEC Students 2015   <<< Click to View PDF File

Read more
Page 4 of 6« First...23456