Call Us Free: 1-800-123-4567

Outstanding Paper Award

อาจารย์โศจิรา กรรณสูต BECได้รับรางวัล Outstanding Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับชาติThe TNI Academic Conference 2014 ครั้งที่4 ในหัวข้อ
“การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนปรเทศไทย 4.0″เมื่อ 19พค. 2560