Call Us Free: 1-800-123-4567

Staff Member

จิรัฐติกาล ธูปกระจ่าง

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ

ความรับผิดชอบ

– ดูแลเรื่องการเงิน
– ดูแลเรื่องงบประมาณ
– ดูแลเรื่องการจัดโครงการต่าง ๆ
– ดูแลเรื่องจัดตารางสอน ตารางสอบ
– ดูแลเรื่องหลักสูตร

E-mail: Jirattikal03@hotmail.com
Phone: 02-6965658 Fax: 02-6965300

นางสาวอรวรรณ โอนทวัต

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ความรับผิดชอบ:

-ดูแลเรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่
-ดูแลเรื่องการจัดโครงการต่าง ๆ
-ดูแลเรื่องคำร้องนักศึกษากรณีต่าง ๆ
-ดูแลเรื่องพัสดุ จัดซื้อ-จัดจ้าง
-ดูแลเรื่องฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3
-ดูแลเรื่องเทียบโอนรายวิชา
E-mail: neng_nop@hotmail.com
Phone: 02-696-5658

รูปตุ๊ก

นางสาวดวงเนตร ไชยเชษฐ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ความรับผิดชอบ:

-ดูแลเรื่องการเรียนการสอน ตารางสอน ตารางสอบ
-ดูแลเรื่องนักศึกษาแลกเปลี่ยน อาจารย์ต่างชาติ
-ดูแลเรื่องวิเทศสัมพันธ์
E-mail: tookphoothai91@gmail.com
Phone: 02-696-5648

รูปพี่นุ่น

นางสาวศุภลักษณ์  ใจงาม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ความรับผิดชอบ:

-ดูแลเรื่องการเชิญสอน จัดทำจดหมายเชิญอาจารย์ผู้สอน
-ดูแลเรื่องกระกันคุณภาพ TQF
-ดูแลเรื่องการประเมินรายวิชา และแบบประเมิน แบบประเมินการจัดโครงการต่าง ๆ
-ดูแลเรื่องจัดทำใบเซ็นชื่อการสอน   Make Up Class และจัดทำเอกสาร
-ดูแลเรื่องการจองห้อง สอน สอบ ชดเชย
-ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คโครงการ
-ดูแลเรื่องฝ่ายการนักศึกษา กิจกรรม ต่าง ๆ ของนักศึกษา ระดับคณะ ฯ
และมหาวิทยาลัย  เรื่องทุนการศึกษา
E-mail: mednun3@gmail.com
Phone: 02-696-5648